ระบบบริหารการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.40 :SPD |By Niroot

ที่

หลักสูตร

วัน-เดือน-ปี

หน่วยงานที่จัด

สถานะ

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการนิเทศภายในด้วยระบบ MIS
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
3 กันยายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
การเรียนการสอน
4-5 กันยายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 6 กันยายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวัดผลประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 23-24 พฤศจิกายน 2558 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(e-school)
24-25 มีนาคม 2559 ร.ร.วังพิกุลพิทยาคม และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC)
8-9 เมษายน 2560 สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1
24 เมษายน 2560 สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2
25 เมษายน 2560 สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Classroom 4.0 เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ
โรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
1-2 พฤษภาคม 2560 สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
20-21 กรกฎาคม 2560 สพม.40
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
11 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
การติดตั้งและการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์ Mikrotik
02-03 สิงหาคม 2560 สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงาน
โดยใช้โปรแกรม Appsheet
07-08 สิงหาคม 2560 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
13 การอบรมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community)
และกระบวนการคิดวเคราะห์ (Active Learning)
เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
18-19 สิงหาคม 2560 สมป.พช และ สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
14 การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 เมษายน 2561 สพม.40 ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
15 การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
8 กรกฎาคม 2561 สหวิทยาเขตเพชรวังโป่ง ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณ 31 กรกฎาคม 2561 สพม.40. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
17 การอบรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 สพม.40. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล (SCQA,OBECQA,TQA)
3-4 สิงหาคม 2561 สมป.พช. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
19 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา 24-25 สิงหาคม 2561 สมป.พช. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
20 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET)"
08 ธันวาคม 2561 สพม.40. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
21 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
การออกแบบเทคโนโลยีในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
10-11 สิงหาคม 2562 สพม.40. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนกำจัดขยะแบบครบวงจร
(Zero Waste School)
2 กันยายน พ.ศ. 2562 สพม.40. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา SESA V.2
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารสารสนเทศโรงเรียน
5 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมป.พช. ดำเนินการแล้ว
พร้อมพิมพ์